. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Facebook
Alpy, informace, aktuality, fotografie, videa, doporučení, ceny, popisy cest, aktuální počasí, ubytování v horských chatách, zkušenosti, aktuální situace, dopravní info

8. února 2023

Česko proti bídě


Česko proti bíděJ. Rajchl, strana PRO a další nepodvolení, iniciovali vznik výzvy směřující do rukou současné vlády v níže uvedeném zveřejněném znění odeslaném vládě 7. 2. 2023. Zároveń na podporu níže popsaných požadavků svolává toto hnutí na 11. 3. 2023 ve 14:00 hod. demonstraci na Václavské náměstí v Praze. Kdo s obsahem této výzvy souhlasíte přijďte na tuto demonstraci a výzvu tím i osobně podpořte.

POŽADAVKY NA VLÁDU ČR

ENERGETIKA
Vláda České republiky ignorovala varování celé řady energetických odborníků a svou liknavostí, jakož i naprostou absencí snahy o realizaci kroků vedoucích ke snížení ceny základních energií pro domácnosti o podnikatelský sektor, způsobila absurdní situaci, kdy koncoví odběratelé elektřiny platí nejvyšší cenu ze všech států Evropy, přestože je Česká republika největším exportérem této komodity v rámci EU. Stejně tak čeští odběratelé platí nejvyšší cenu ze všech evropských států za plyn a po přistoupení k politice zastropování cen ruské ropy reálně hrozí též dramatické zvýšení ceny pohonných hmot a v krajním případě i jejich fatální nedostatek.

Tento stav je hlavní příčinou rekordně vysoké inflace, bankrotu stovek soukromých podnikatelů působících zejména v energeticky náročných odvětvích, likvidace celých průmyslových sektorů, jakož i rozvratu domácích rozpočtů u nízkopříjmových skupin, zejména důchodců, samoživitelů a mladých rodin s dětmi.

Politika zastropování cen u koncových spotřebitelů byla evidentně zcela chybným krokem, když vyústila v obrovskou zátěž státního rozpočtu v řádech stovek miliard korun, aniž by přinesla požadovanou efektivní úlevu koncovým spotřebitelům.

Aktuální stav, kdy se astronomicky zvýšila cena komodity, jíž je Česká republika významným producentem (elektřina), a přesto dochází k dramatickému zchudnutí našich občanů i našeho státu, považujeme za zcela neúnosnou.

Proto požadujeme:
Odkoupení 100% akcií ČEZ a.s. do vlastnictví České republiky – Česká republika jakožto majoritní akcionář uvedené společnosti disponuje celou řadou nástrojů, jež jí umožňují efektivně zrealizovat odkup cca 30% akcií držených minoritními vlastníky. V současné situaci je nezbytné, aby stejně jako Francie (EdF) či Německo (Uniper) odkoupila tyto akcie do svého vlastnictví, což by jí umožnilo regulovat cenu elektřiny bez rizika žalob ze strany minoritních akcionářů.

Vyvázání určení ceny kontraktů pro vnitrostátní dodávky elektřiny z cenové hladin určované Evropskou energetickou burzou v Lipsku a její regulace pro všechny kategorie odběratelů v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách.

Okamžité odstoupení ze systému spekulativního obchodování s emisními povolenkami (ETS).

Uzavření dlouhodobého kontraktu na dodávky zemního plynu obdobné německému, maďarskému či srbskému kontraktu.

Odstoupení od nákupu zemního plynu na Evropské energetické burze v Lipsku a regulace cen zemního plynu pro všechny kategorie odběratelů v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách.

Odkoupení šesti plynových zásobníků na našem území do vlastnictví České republiky a jejich zařazení do systému státních hmotných rezerv.

Odstoupení od cenového stropu stanoveného pro dovoz ruské ropy zeměmi G7 v součinnosti s Evropskou unií.

Žádáme, aby Vláda ČR do patnácti dnů ode dne doručení této výzvy informovala veřejnost, že tyto kroky přijímá a že zahajuje práci na jejich okamžitou realizaci.


SVOBODA SLOVA
Vláda České republiky tzv. bojem proti dezinformacím provádí systematické kroky k postupnému omezování svobody slova. Připomínáme, že článek 17 Listiny základních práv a svobod zaručuje každému svobodu projevu a právo na informace. Ty, jakož i právo vyhledávat a šířit informace, lze omezit pouze zákonem a pouze v případě, že jde o opatření v demokratické společnosti nezbytná.

Vláda přitom postupně zavádí nástroje, jimiž uvedená práva a svobody přímo ohrožuje. A naopak nečiní nic na jejich ochranu. A to na úrovni České republiky i Evropské unie.

To považujeme za nepřijatelné, a proto Vládu České republiky vyzýváme, aby:
Zavedla zákonnou povinnost provozovatelů online sociálních sítí, otevřených veřejnosti, neomezovat svobodu projevu a právo na vyhledávání informací tam zveřejněných, nesměřuje-li takové omezení k ochraně práva člověka na ochranu jeho soukromí.

Zavedla zákonnou povinnost médií poskytovat v rámci zpravodajství objektivní a vyvážené informace s cílem umožnit lidem vytvořit si vlastní názor. Média nesmějí zneužívat ochrany, kterou jim právo dává, k tomu, aby manipulovala veřejným míněním.

Zavedla skutkovou podstatu přestupku spočívajícího v porušení shora uvedených povinností, a to pod přísnou sankcí.

Upravila pravomoci Rady České televize a Rady Českého rozhlasu tak, aby mohly sankcionovat vedení veřejnoprávních médií v případech, kdy dojde k porušení jejich povinností daných kodexem těchto médií a vedení nezjedná nápravu v čase k tomu určeném.

Zajistila plnou nezávislost rad veřejnoprávních médií na aktuální politické reprezentaci.

Vyloučila z programů veřejnoprávních médií tzv. názorové pořady, jejichž cílem je propagace konkrétního názorového proudu v oblasti politiky i vědy.

Okamžitě zrušila pozici vládního zmocněnce pro dezinformace a média, rozpustila tým KRIT, ukončila nepřijatelné šmírování pracovníků veřejné správy a zaručila jim právo na vlastní názor, právo na projev tohoto názoru a právo na svobodu slova i myšlení v souladu se současným právním řádem.

Okamžitě oznámila orgánům Evropské unie ukončení veškerých svých aktivit souvisejících s potíráním šíření tzv. dezinformací.

Žádáme, aby Vláda ČR do patnácti dnů ode dne doručení této výzvy informovala veřejnost, že tyto kroky přijímá a že zahajuje práci na jejich okamžitou realizaci.


ZAHRANIČNÍ POLITIKA
Každý ozbrojený konflikt je v zásadním rozporu s imperativem na zachování míru, tak jak jej stanoví Charta OSN a platné mezinárodní právo, včetně základních ustanovení článků 1 a 2 Severoatlantické smlouvy. Na základě těchto principů a zásad jsou státy zavázány řešit své konflikty mírovými prostředky a usilovat o nastolení míru.

Valné shromáždění OSN za dobu své historie mnohokrát deklarovalo, že kroky, které nevedou k mírovému ukončení ozbrojených střetů, ale naopak tyto prodlužují, prohlubují a zvětšují tak utrpení obyvatel, a to včetně vměšování třetích států do konfliktů, přepjatou válečnou rétoriku a státem řízenou propagandu na podporu války nevyjímaje, odporují nejen shora uvedeným požadavkům mezinárodního práva, ale jsou zločiny proti míru a lidskosti sui generis.

Je proto bytostným životním zájmem České republiky a všech jejích občanů, aby byly co nejrychleji zastaveny veškeré ozbrojené akce na Ukrajině a byla neprodleně zahájena jednání, jejichž výsledkem nebude prosazení velmocenských zájmů, ale obnovení mírového soužití národů daného regionu a tím i zajištění bezpečnosti celého světa.

Proto požadujeme:
Urychlené přijetí jasné a nezpochybnitelné deklarace vlády České republiky, že náš stát usiluje o nalezení mírového řešení válečného konfliktu na Ukrajině.

Zahájení konzultací se státy V 4, EU a na půdě OSN o možnostech uspořádání mírové konference za účasti zástupců Ruské federace, Ukrajiny a Spojených států amerických, kdy hostitelskou zemí by mohla být Česká republika.

Přijetí závazku Vlády České republiky, že nedojde k vyslání jakýkoliv vojenských či jiných jednotek ozbrojených sborů do zahraničí bez předchozího výslovného mandátu Rady bezpečnosti OSN, s výjimkou zcela krajního případu, kdy profesionální příslušníci Armády České republiky budou vysláni na území členských států NATO k plnění závazků kolektivní obrany v souladu s článkem 5 Smlouvy o NATO za předpokladu, že ke splnění tohoto závazku nebude možné použít mírnějších prostředků.

Revizi dosavadního přístupu materiální pomoci Ukrajině ukončením dodávek vojenského materiálu a přechodem k dodávkám materiálu pro civilní sektor, přičemž při posuzování rozsahu, charakteru a doby realizace této pomoci musí být bezpodmínečně zohledněny i ekonomické možnosti a zájmy České republiky.

Žádáme, aby Vláda ČR do patnácti dnů ode dne doručení této výzvy informovala veřejnost, že tyto kroky přijímá a že zahajuje práci na jejich okamžitou realizaci.

Tisková konference politické strany Právo Respekt Odbornost - ČESKO PROTI BÍDĚPro cenzory, udavače a další, kteří se snaží jakýmikoli prostředky zabránit šíření názorů, které se jim nelíbí a i pro naši ochranu před nezákonnou perzekucí za publikaci názoru, uvádíme že:

V době publikace tohoto textu/audia/videa TVRZENÍ NENÍ MOŽNÉ NEZÁVISLE OVĚŘIT.

Právo „svobodně vyhledávat informace” je přímo zakotveno v Listině základnách práv a svobod – Článek 17:
(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.


12. ledna 2023

Michal Rusek: Naděje na změnu a stále tak nekonečně naivní vlastenci

Naděje na změnu a stále tak nekonečně naivní vlastenci


Bohužel mám nové čerstvé zprávy ohledně STAVU NAŠÍ DEMOKRACIE.

𝑅𝑜𝑧𝑑𝑒̌𝑙 𝑎 𝑝𝑎𝑛𝑢𝑗.

Víme, jak nakonec skončily zářijové demonstrace. Bylo porušeno první přikázání V JEDNOTĚ JE SÍLA a protože jsme všichni ("my" všichni) chtěli opravdu moc moc věřit, že právě nyní už přichází šance na změnu a po válce na Ukrajině (na kterou jsme si už z v y k l i) jsme stále docela byli ve stresu ze zdražování, chtěli jsme i po prvním rozpadu (bylo jich víc) dua organizátorů NÁRODNÍHO ODPORU tomu mediálně hlasitějšímu a drzejšímu věřit. Proč?
Psychologicky je vždy problém, když se pro cosi krásného nadchneme a chceme to. Věříme tomu. A pak to není. Těžko si pak řekneme: JE KONEC, zase to nevyšlo.

Posílali jsme peníze, psali jsme články, přesvědčovali sami sebe navzájem a stříhali videa, abychom překonali lenost a lhostejnost a udělali POZITIVN ZMĚNU. Protože tu jsme chtěli a tu i dnes chceme.

Mezitím jsme zcela zapomněli, proč tu dnes máme TU HRŮZOVLÁDU ŠTURMUJÍCÍ K VÁLCE PROTI RUSKU. Stále málo vnímáme, že celých 5 stran + téměř všechna média kopou proti nám. – Ale kdo je to to "my", stále se ptám.
𝐾𝑑𝑜 𝑗𝑒 𝑚𝑦?

A jak měsíce šly, původní široký odpor (mnozí ani neznali jména Jirky Havla nebo Ladislava Vrabela) se drolil a drolil až zbyla jen smutná pachuť. Sice tu jsou stále věřící žáci u nohou gurua (obvykle "zkušené" ženy středního věku), ale i ony časem (hodně neochotně) pochopí, co se zde stalo.

Původně sympatická tvář jako naděje se rychle a smutně proměnila už jen v zemědělce ("hnojaře"), který kydá napravo, kydá navlevo a každý je podrazák jen on ne. Dnes už kydá na všechny strany i na svého kameramana (Žarko) i na své lidi ze svého týmu, kteří neudělali nic jiného, než po velmi zralé úvaze smutně odešli (ne, fakt to není Vidlák). Třeba i tvář ČR1 bard Jork se svou písní ČR na prvním místě.

Ale jak to vzniklo? Před tím veleúspěšným 3. zářím 2022 zde byly jarní demonstrace a zde byl zcela samostatně právník JINDŘICH RAJCHL. A dnes bychom mohli přemýšlet, zda zkušený Rajchl využil ČR1 nebo zda si ČR1 pomohlo jménem právníka Rajchla.

Takže kromě těch dvou nejznámějších jmen kolem jako družice na orbitu poletoval advokát RAJCHL, další hvězda demonstrací. A právě o něm je nyní řeč.

FALEŠ JINDŘICHA RAJCHLA

Mohl bych psát detaily, jména atd., ale postavím to dnes pouze a jen na tom, že mi tu někdo věří – nebo ne. Já to mám to z první ruky a i na mě to byla opravdu síla. Tedy fakt, jak obyčejní dobří lidé věnují osobní peníze a stovky a tisíce hodin času a pak to někdo prostě ukradne. Ano, je to krádež práce, ale mnohem horší je krádež nadějí na lepší politiku. A to se samozřejmě týká i muže neschopného týmové práce – Ladislava Vrabela (a vím, co říkám, marně jsem Ti to naznačoval, nic sis z toho ve své pýše a egu neodnesl, Láďo, a určitě jsem nebyl sám).

Takže ani Jindřich Rajchl, tento advokát není náš. Ani muž s doutníkem a drahým autem není (logicky!) sociální etik, který nezištně pomáhá lidem, a jakmile se dozví o podvodu, hned jako rytíř Světla zasáhne PRO právo a spravedlnost. I pro něj jsou místní nadšení aktivisté jen materiál na dlažbu cesty, po které on a jím vybraní a podporovaní lidé v regionech (viz komunální volby) vystoupají k moci – ke korytům.

Kdo o jménu Jindřicha Rajchla pochybuje a chce detailní informace, nechť se ozve, sdělím detaily, zde není místo na slohovou práci a ještě bych to musel konzultovat se samotnými aktéry, co oni považují za vhodné široce sdělit a co ne.

TOMIO OKAMURA

My si to přece nepamatujeme. Je to už tolik let. Tomia napřed ukazovala ČT v jakémsi podivném pořadu, kde lidé ukazovali nápady a bohatí lidé, tedy "sponzoři" mohli a nemuseli uvěřit podnikatelskému nápadu nebo fantasmagorii. ČT to měla jako zábavný pořad. Tomi zde třeba podpořil "cestovku pro plyšáky", to jsem někdy před 12 lety sledoval v TV. Pamatuju.

Ale jak šel čas, Tomio se dal na politiku a založil ÚSVIT PŘÍMÉ DEMOKRACIE. Skončilo to neslavně. Rozpadem a handrkováním o peníze. Ani se mi zde nechce opakovat všechny ty další a nové pokusy Tomia Okamury. Odešel od něj poslanec VOLNÝ (proč asi..., dochází nám to?)

A jak šel dále čas, Tomio pochopil JAK SE DRŽÍ MOC, že nesmí být demokracie, jinak bude přehlasován a že se musí obklopit především s p o l e h l i v ý m i lidmi, kteří jej nepodrazí. A takové našel: Radim Fiala nebo slušně vypadající politik, který tu a tam má odvahu kritizovat USA (ale často jen mírně a opatrně, aby stále zůstal hostem Václava Moravce) – Mgr. Jiří Kobza.

MUDr. IVAN DAVID

Už si přesně nepamatuji, kdy spojil SVOJI OSOBNÍ POLITICKOU KARIÉRU s SPD Ivan David. A dohledávám že teprve nedávno. Členem SPD je teprve od roku 2019 a je zjevné, že SPD jej nasadilo jako leadra na Europoslance a on – díky hlasům vlastenců a tomu, že jeho jméno je známé – nyní od tohoto roku pracuje v Europarlamentu. Velmi bohatý důchod má tedy už zajištěn.

Nicméně jako nezávislý kandidoval za SPD už v roce 2018 v komunálních volbách na Praze 12 (5,46 % hlasů, 5. místo).
►Při hlasování Evropského parlamentu z 26. března 2020 o dvou návrzích poskytujících pomoc 37 miliard eur státům Evropské unie a firmám v boji proti koronavirové pandemii s cílem zmírnit ekonomické dopady, byl jako jediný ze 705 europoslanců proti. (Wiki)◄

Faktem je, že tento zakladatel webového portálu NOVÁ REPUBLIKA (i on byl na cenzurovaném seznamu a nyní má již národní doménu nikoliv CZ, ale ONLINE) opustil – stejně jako další výrazná tvář ČSSD Jarek FOLDYNA – potápějící se loď s názvem ČSSD.

Ivan David byl původně členem uskupení LEVÁ ALTERNATIVA, Wiki, tohle je docela zajímavé:
►Levá alternativa (LA) bylo české radikálně levicové politické uskupení, které usilovalo o demokratický a samosprávný socialismus. Začalo se formovat na jaře 1989, navazovalo na marxisticky orientovanou disidentskou levici. Mezi jeho členy patřili
• Petr Uhl,
• Egon Bondy,
• Petr a Miloš Kužvartovi,
• Ivan David,
• Miroslav Gregorovič či novináři
• Martin Hekrdla,
• Alexandr Kramer nebo
• Jiří Kouda.[1]

rámci hnutí existovalo i anarchistické křídlo, ze kterého později vzniklo Československé anarchistické sdružení. Po listopadových událostech se Levá alternativa stala součástí Občanského fóra, po zvolení Václava Klause předsedou z něj ale byla spolu s Obrodou vyloučena.

V roce 1992 vyjádřilo vedení a část členů podporu Liberálnímu klubu OF, radikálnější část členstva chtěla vytvořit volební koalici s Komunistickou stranou Čech a Moravy. Po těchto událostech se stala LEVÁ ALTERNATIVA nefunkční, mnoho členů přešlo do ostatních levicových stran nebo protestních hnutí.◄

V roce 1993 vstoupil do ČSSD.
Ve volbách do sněmovny v roce 1996 neuspěl.
Ve volbách v roce 1998 uspěl – 3,97 % přednostních hlasů, parlament. Bašta měl tady 5,25 %.

V lavici tedy seděl do roku 2002. – Pamatuje si někdo na něj? Co by zde změnil? Nějaké jeho výrazné vystoupení? Já tedy ne.
Byl členem komunálního zastupitelstva na Praze-Dubeč.
Byl členem předsednictva ÚVV ČSSD.

V roce 2004 kandidoval neúspěšně do Senátu.

My starší jej pamatujeme jako ministra zdravotnictví ve vládě Miloše Zemana v letech 1998–1999. Pardon, tehdy nemastný, neslaný. Fakt mě tehdy ničím nezaujal. Možná za to mohla média. Šedivý, nevýrazný.

Ivan David z ČSSD vystoupil, teprve když šla ke dnu. A podobně jako Jaroslavu Foldynovi se mu přestup pod jinou značku povedl. Tomio Okamura vá, že dělají JEHO spd tváře a tím pádem má SPD zajištěno, že bude mít přes 5 %.

I autor tohoto textu volil SPD – protože kromě komunistů jako jediná strana a r t i k u l o v a l a aspoň nějaký odpor proti Pentagonu a naší účasti v NATO.
_________________

DAVID RATH

Davida Ratha prostě zavřeli. Asi si to zaslouží. Problém je ale jinde. Jsou zde mnohem větší ryby a ty chodí po svobodě. A ukradly toho mnohem víc. ČSSD jako první přirozená opozice k ODS skončila. Proč? Těch příčin je více. ODS a médiím a jejich Policii se podařilo se sundat skvělého rétora Ratha (JEN Ratha). A jak se pražská média smála, když mu dal Macek ODS facku. Na to jsme už zapomněli.

STANISLAV GROSS – MYSLÍM TO UPŘÍMNĚ

Novináři našli problém s bytem a nějaké směnky na Stanislava Grosse, původní profesí strojvůdce.

JIŘÍ PAROUBEK

také vystoupil nyní na podzimní demonstraci, tuším 28. října...

BOHUSLAV SOBOTKA nikdy nic pořádně nepochopil, mladý a naivní a hloupý. Odvolal Babiše. A pak odešel z politiky. Konec ČSSD pak dokončily přestupy Ivana Davida i Jaroslava Foldyny – "našich lidí" k SPD...
________________

𝑅𝑜𝑧𝑑𝑒̌𝑙 𝑎 𝑝𝑎𝑛𝑢𝑗

Proč zde máme velmi širokou koalici hned 5 stran?

Protože pochopili, že ANO je tak silné, že by mohlo mít vládu. A taky ji už mělo.

Vlastence čeká velmi těžké pochopení (stejně jako autora tohoto textu), že nikdy zde nebude 30 a více % pro naši Novou alternativu, i kdyby zde byl čistý vlastenecký vůdce.

Je těžké si přiznat, že je zde "skleněný strop" na vlastenecké scéně, a ten je kolem 15–20 %. A to je konec příběhu, kdo chce pochopí.

Je jedno, jak se aktuálně namixuje "polistopadový kartel moci", je jedno, kolik % v něm má ODS nebo TOP, nebo kolik si uhrají Piráti, STAN či Lidovci. – Toto jsou kluci, kteří spolu nejen mluví, ale spolu drží basu. Pochopili, že se mohou smát, protože vlastenci jsou nejen namyšlení na svoji etiku, ale mnozí aboilutně bez poltiického pragmatického myšlení.

Navíc právě Fialovi píármakeři velmi snadno zasévají právě mezi dobré a naivní vlastence memy, které se mezi nimi (mezi námi) velmi snadno šíří:
(1) Je to jedno, zda je tam Pavel nebo Babiš, všichni jsou stejní!
(2) Babiš se sešel s Gatesem a domluvili se, jak lidi napíchají!
(3) Babiš je domluvený se Schwabem!
(4) Babiš jede ve farmabyznysu!
Atd.

POLITIČTÍ TURISTÉ aneb HLAVNĚ BÝT U TOHO

A na druhé straně chceme věřit Baštovi, Okamurovi, Foldynovi, nebo Davidovi, že toto je pravá opozice a když je všichni podpoříme (mnozí chtějí být u toho a jsou vyložení političtí turisté, mají TVÁŘE a proto jsou cenění) – pak s nimi vyhrajeme.

Ne proto, že o něco dlouhé roky usilují, promýšlejí koncepty a prosazují jej, ale protože jsou "u toho". Mám rád Jarka Foldynu, protože cítím souznění ohledně odporu k NATO, Jaromír je původem Srb (podobně jako Bojana, manželka Ládi Vrabela).

Podobně je zde vidět tah na branku i u Ivana Davida... Jenže pardon, už je to sakra dlouho! Jak dlouho budeme ještě čekat, než se něco změní? Je 34 let málo? Kde jsou výsledky?

Kolik lidí zde dole pracuje bez nároku na odměnu? Kolik lidí věnovalo stejné a větší množství zcela n e z i š t n é práce, pro společný ideál? Opravdu společný?

Jenže kdosi mezitím bere docela velké peníze... A kdosi mezitím prosazuje svoji cestu, a svoji kariéru. – Proti zájmu nás všech.

PENÍZE A MOC, znovu hermetismus: ČISTÁ MOTIVACE

Jakmile má někdo roky, pochopí, jak se to hraje a o co jde.

Okorá zevnitř, ztratí ideály mládí a naučí se řemeslo. Cílem už není udělat revoluci, ale mluvit, být u toho a hlavně čerpat veřejné peníze nás všech, mít z toho ekonomický profit. Sorry jako.

Nevěřím, že Ivanovi Davidovi jde nezištně o blaho občanů a o ČR na prvním místě. Byl to právě Ivan David, kdo jako první označil Ladislava Vrabela za agenta. Což je nesmysl.

Láďa je prostý aktivista, který odvedl kus práce, ale pak neunesl (sám) tíhu vedení a zradil sebe i své ideály. A místo široké kooperace pro zájem občanů ČR se nyní snaží udržet sebe a svůj vliv na prvním místě.

Pomlouvá Havla, pomlouvá Žarka, pomlouvá další členy koordinačního týmu (odešel i bard Jorek).

Dnes vsadil i Vrabel na Baštu, dělá mu reklamu, přestože říkal a tvrdil, že nebudou prosazovat žádnou (!) politickou sílu. I on mění názory, jak se mu zachce. Viz čas 1:03 na tomto videu: https://www.facebook.com/vrabelladislav/videos/1165602077325137/
____________________________

K volbám 2023:
(1) Kdo vadí ČT, Seznamu a Bakalovým médiím více – Bašta nebo Babiš?
(2) Kdo se chce více vytáhnout a být druhý Karel IV., Baťa nebo Masaryk? – Bašta nebo Babiš?
(3) Kdo má větší zkušenosti s reálnou politikou? – Bašta nebo Babiš?
(4) Kdo má větší kontakty ve světě? – Bašta nebo Babiš?
(5) Kdo je více nezávislý na úplatcích? – Bašta nebo Babiš?
(6) Kdo rozumí lépe ekonomice a ví, kolik práce dá vydělat 1 miliardu korun? – Bašta nebo Babiš?
Motivace se věkem mění. Jinou má 20 letý kluk, jinou člověk v 68, na samém konci kariéry i života. Babiš by byl hlupák a idiot, pokud by se nepokoušel blýsknout svými konexemi a nechtěl by se pozitivně zapsat do dějin ČR.
__________________________


Otázky pro pravé vlastence. Je nebo není pravda, že vlastenci nyní:
– Že ze všech sil pomáhají Fialovu týmu proti Babišovi
– Že i kdyby Bašta byl prezident, nezměnil by nic (!), protože prezident nemá v systému ČR jiné pravomoce, než (ne)podepisovat zákony (nakonec je stejně m u s í podepsat), jmenovat profesory a šéfa ČNB. Copak Bašta rozumí nějak ekonomice?
– Že prezident může aktivně moderovat společenskou diskusi. Vy si umíte představit, jak Bašta mluví a aktivně moderuje nějaká témata? Proč to nedělal těch 33 let? Proč o něm nebylo vůbec po celou dobu slyšet?
– Že i velmi bohatý a o 6,5 roku mladší dravec Babiš bude mít co dělat, aby zvládal síly, které půjdou proti němu. Copak by zde Bašta mohl nějak obstát?
– Že na opozici je místo jen pro jednu sílu, která může "vyšprtnout" od vlády to nejhorší zlo – vládu ODS.
A vlastenci už vůbec nechtějí slyšet, že odčerpali hlasy Babišovi, a že právě všechny hlasy pro SPD nyní Babišovi chybí, protože všechny kmotry samotné ANO nikdy neporazí, pokud až 15 % bude volit náš národní odpor.
ANO, že je to smutné prozření, že jedině Babiš zastupuje i mé levicové názory, ANO, není to Čech, ale Slovák. A ANO, není to předlužený Vrabel, ale Babiš.
__________________________

Jen malé dítě dokola věří snům. Je čas stát se dospělým člověkem. Je čas pochopit, že i Maďarsko a Orbán jsou stále v NATO. Je čas pochopit, co je to REÁLPOLITIKA a co jen dětské sny politických turistů, kterým tolik chceme věřit, protože tak krásně říkají přesně to, co my, vlastenci co nemáme rádi NATO, chceme slyšet.

A dobrou naději!

Michal Rusek


Převzato z Facebooku.
Převzato v dobré víře, že je tyto informace potřeba šířit dále a že FB je může kdykoli odstranit.
Pro cenzory, udavače a další, kteří se snaží jakýmikoli prostředky zabránit šíření názorů, které se jim nelíbí a i pro naši ochranu před nezákonnou perzekucí za publikaci názoru, uvádíme že:

V době publikace tohoto textu/audia/videa TVRZENÍ NENÍ MOŽNÉ NEZÁVISLE OVĚŘIT.

Právo „svobodně vyhledávat informace” je přímo zakotveno v Listině základnách práv a svobod – Článek 17:
(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.


28. prosince 2022

Odkazy na zdroje informacíOdkazy na zdroje informací

Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.Já si nemyslím, že nějaké demonstrace nebo volby mohou něco změnit. V dnešním, tak snadno manipulovatelném internetovém světě, není možné sjednotit tolik lidí se stejným cílem, aby výsledkem byla nějaká změna k lepšímu.
Vlády to ví, cítí se bezpečně a názory a potřeby lidí zcela ignorují. A tak to bude i nadále.

Podle mého názoru je cestou ke svobodě ignorace stávajícího systému a postupné tvoření na upadajícím systému nezávislých a co nejvíce soběstačných komunit.

Ano, vím, že tato cesta není pro všechny. Je to cesta jen pro ty, kteří jsou ochotní něco pro svoji svobodu obětovat a hlavně pak aktivně něco dělat.
Jak se ukázalo během covidu, většina lidí je ochotná klidně obětovat svoji svobodu pro zachování svého zdánlivého pohodlí. Většina nechce převzít odpovědnost za svůj život. Většina se chce s davem nechat unášet třeba i do propasti. Cítí se v tomto davu dobře a říkají si, že ono to nějak dopadne, když je nás tolik.

Ano, myslím, že s davem ke svobodě dojít už nelze. Myslím, že je to pro každého cesta individuální a o to náročnější. OK. Svobodu si asi musím zasloužit a já jsem ochotný pro to něco dělat.

Já jsem na své cestě došel do bodu, kdy jsem pochopil, že i publikování informací ze systému a o systému mě s tímto systémem už moc svazuje. Rozhodl jsem se tedy ukončit publikování jakýchkoli informací o covidu, vakcínách, válkách, vládách, volbách, demonstracích i "západu" a "východu".

Pro mě je dalším krokem ke svobodě ukončení závislosti na informacích.

To je důvod, proč sem pro případné zájemce dávám k dispozici seznam svých odkazů na zdroje informací.


Právo svobodně vyhledávat informace je přímo zakotveno v Listině základnách práv a svobod – Článek 17:
(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.


Tohle by si měli číst všichni ti bojovníci za tu jedinou pravdu, hlásanou ve jménu vyššího dobra, každé ráno. A pokud nejsou schopni vlastního názoru, tak ať aspoň neuráží ty, kteří jej mají, a chovají se jako svobodní lidé.
(Andor Šándor)Propaganda je všude a na všech stranách. Bohužel zároveň jsou potlačovány všechny jiné názory. Je to proto, že propaganda už od migrační krize a hlavně pak od covidu nemá argumenty, aby lidi přesvědčila o správnosti svého pohledu a tak musí opačné názory aktivně potlačovat. Jinak by hrozilo nebezpečí, že lidé začnou přemýšlet a dělat si vlastní názor. Není v zájmu současných vlád a to jak západních, tak i ostatních, aby lidé měli vlastní názory. Pro většinu lidí je tato strategie vlád přijatelná, protože ve složité době mohou přijmout nějaká předložená vysvětlení a nemusí se tím dále zabývat.
Hodně lidí také potřebuje neustálé ujišťování, že jejich už přijatý názor je ten správný. Je velmi obtížbné sám sobě přiznat, že situace není taková, jak ji člověk chápal a třeba i prezentoval před svým okolím. Je to začarovaný kruh.
Jednu stranu pohledu na současný svět může každý vidět z mainstreamových médií. Pokud vás ovšem aspoň trochu zajímá, jak se věci mají ve skutečnosti, musíte se na situaci podívat z více stran. Pohled z jedné strany jen zcela ojediněle poskytne správný obraz.

Pokud chcete vidět věci trochu reálněji než právě jen z pohledu jedné strany, připravil jsem pár odkazů na facebookové profily, facebookové stránky, telegramové kanály, zálohy videí a další zdroje informací, kde můžete současný stav světa vidět i z dalších stran.


Facebookovou stránku tohoto webu najdte zde ...neČT24 (https://t.me/neCT24)

Venca Březina (https://www.facebook.com/profile.php?id=1531135262)

Aktuální zprávy z Telegramu (https://www.facebook.com/profile.php?id=100088136841256)

Medvěd Brtník (https://vk.com/id281120269)

Český List (https://t.me/LussiList)

Stanislav Stanislav Stýblo (https://www.facebook.com/profile.php?id=100007252994852)

Stanislav Stýblo (https://vk.com/standa57)

PROTIPROUD oficiální (https://t.me/protiproudpetrahajka)

Incorrect CZ (https://t.me/incorrectcz)

Petr Viktorýn (https://www.facebook.com/viktoryn)

Petr Aviatik-Markvart (https://www.facebook.com/petr.aviatikmarkvart.1)

Richard Perman (https://www.facebook.com/profile.php?id=100010125129763)

Michal Rusek (https://www.facebook.com/michal.rusek.7)

https://t.me/konzervace (https://t.me/konzervace)

Pavel Cimbal (https://www.facebook.com/xcimbal)

Vidlákovy Kydy (https://www.facebook.com/profile.php?id=100083752573959)

Vidlákův Šafář (https://www.facebook.com/profile.php?id=100083400357468)

Marek Sterzik (https://www.facebook.com/marek.sterzik)

Pavel Šik (https://www.facebook.com/pavel.sik.1)

Mischel Julia (https://www.facebook.com/profile.php?id=100007520595605)

MUDr. Ivan David (https://www.facebook.com/MUDrIDavid/)

Petr Hampl (https://www.facebook.com/DrPetrHampl)

Aby bylo jasno (https://www.facebook.com/ABJasno/)

Aliance národních sil (https://www.facebook.com/aliancenarodnichsil/)

Pavel J. Hejátko (https://www.facebook.com/profile.php?id=100002295716127)

Redakce NF Svědomí národa (https://www.facebook.com/svedominarodacze)

Svedomi-naroda.cz (https://www.facebook.com/svedominarodacz/)

COVID zápisky (https://www.facebook.com/COVIDzapisky)

COVID zápisky (Lucia Houfková) (https://t.me/COVIDzapisky)


Archiv videí 1 (https://files.fm/bezcenzury/files)

Archiv videí 2 (https://files.fm/bezcenzury2/files)

Archiv videí 3 (https://files.fm/bezcenzury3/files)25. listopadu 2022

Vidlák: Moje děti vám nedám!Moje děti vám nedám!


Můj čtvrteční článek o vrchním lampasákovi, který nás začíná připravovat na válku velkého rozsahu za nadšené asistence četařky Babinčákové, docela slušně zarezonoval. Měl zhruba trojnásobnou čtenost, trojnásobný počet komentářů i lajků, zkopírovalo si ho i mnohem víc lidí, úryvky z něj se objevily v mnoha jiných textech a už včera večer se mi vrátil jako řetězový mail. Ještě je brzy to hodnotit, ale zřejmě to bude prozatím článek s rekordním dosahem.

Já v tomto tématu budu dneska pokračovat, protože jsem prožil něco, co se dá nazvat úlevou. Po všem tom volání naší vlády i mnoha spoluobčanů po krvi, se najednou ukázalo, že obyčejní lidé válečnému nadšení nepodlehli. Že jsou tady mámy i tátové, kteří nechtějí dát své syny za potravu pro děla. Že jsou tady manželky, které nechtějí dát své muže. A zřejmě tu budou i děti, které nechtějí dát své táty.

Věřte nebo ne, ale bulel jsem jak želva, když mi to došlo. V této zemi jsou ještě síly, které nebyly poraženy, jen dlouho nebyly vidět. Ale teď, když démon války začíná vystrkovat hlavu i na generálním štábu, začínají se probouzet. V posledních dnech jsem zažil přímo manifestaci rodiny. Zažil jsem hlas tam zespodu společnosti, který velmi silně řval: „Moje děti vám nedám.“

A pak mi to celé došlo.

Už víte, proč nám třicet let zpochybňovali všechny hodnoty? Proč dávali takový důraz na LGBTXYZ+, proč mluvili o různých polyamoriích, proč zpochybňovali párovou rodinu, proč zdůrazňovali kariéru před mateřstvím? Už víte, proč dávali přednost rozvodům před snahou o urovnání sporů? Proč systematicky zpochybňovali všechno, na čem společnost stála? Už víte, proč jim vlastně vyhovovalo, že chlapi jsou jen rozsévači semene a proč říkali ženským, ať jdou co nejdřív do práce? Ať co nejrychleji zapomenou na to, že jsou mámy… Už víte, proč jim nevadilo, že se rodiče po rozvodu hádají o dítě, které mezitím dospěje? Proč se soudy o dítě vlečou úplně nejdéle? Už víte proč potřebují co nejvíc deprivovaných dětí z neúplných rodin? Protože to bude ten nejlepší materiál pro válku.

Protože když není rodina, nejsou ani tátové a synové. Když není rodina, nejsou milující manželé a milující manželky. Je jen masa jednotlivců, co mají svoje jednotlivecká práva. A tyhle jednotlivce pak bude snadné nahnat na frontu, protože za nimi nebude nikdo, kdo by je nedal. Když není milující manželka, není ani milující manžel. Když není milující máma, nejsou ani milované děti. Oni prostě potřebují zničit nejsilnější ze všech lidských pudů, daleko silnější než ten sexuální a dokonce silnější než pud sebezáchovy. Oni potřebují zničit pud mateřský. Naše ministryně obrany je nejlepším důkazem, že u některých se to už podařilo.

Milující máma je největší nepřítel každého impéria, protože je silnější než deset Hitlerů dohromady. Milující máma je jediná věc, která je silnější, než strach o život. Milující máma se kvůli svému dítěti pustí do boje klidně s celým světem a má šanci zvítězit.

Jsem rád, že jsem v posledních dvou dnech mohl zažít, že tu máme milující mámy. Jsem rád, že jsem mohl zažít milující otce, že jsem mohl vidět skutečnou lidskou obavu o své nejbližší a poprvé od začátku války na Ukrajině, jsem viděl i závan skutečného vzdoru. Vzdor člověka proti velkým zájmům. Vzdor matky proti válečnickým choutkám, vzdor rodiny proti všem těm šmejdům, co se jí snaží rozložit, aby se jim snáze hnali mladí kluci na jatka. Poprvé jsem viděl vzdor, který je silnější než obavy o sebe sama, protože po Řehkově projevu začalo jít o naše děti. Poprvé začalo jít o víc, než jen o statky.

Já mám tři syny. Tomu nejstaršímu je třináct. Nedržel jsem je v náručí, abych je obětoval za evropské hodnoty. Nebděl jsem nad nimi v noci, abych je dal za rozšíření NATO na východ. Neposílal jsem je do školy, aby pak jednou měli krásnou náhrobní desku na vojenském hřbitově.

Mám také dvě dcery. Té nejstarší je patnáct. Nevychovával jsem jí proto, aby jednou s malým děckem oplakávala manžela.

Vy tam na vládě!

Když jde o moje děti, tak mě nemáte jak zastrašit. Je mi jedno, že kvůli svým dětem budu muset do vězení, je mi jedno, že pro svoje děti budu muset umřít já. To nejhezčí v životě jsem už zažil a pamatuju si, jak mi spaly v náručí, jak se naučily chodit, řekly svoje první slovo, jak přinesly ze školy první jedničku i první pětku. Prožíval jsem jejich nemoci, nezdary i jejich chvilky štěstí. Můžete si tam na ministerstvu podepisovat jakákoliv lejstra, můžete lézt do zadnice kterékoliv velmoci, můžete používat právnické kličky i obraty, můžete na mě poštvat vaše mééédia, můžete si vyhlašovat válečné i nouzové stavy, ale já vám své děti pro válku prostě nedám.

A nepřejte si potkat mojí ženu, ta vám oči vyškrábe. Její láska je ještě desetkrát silnější, než moje.

Říkám vám, nechte toho! Pošlete toho lampasáka do důchodu, Babinčákovou vykopněte a přestaňte si hrát na vojáčky. Tohle jste totiž přehnali. Já vám svoje děti pro vaší válku velkého rozsahu nedám. Udělám cokoliv, abych vám zabránil, něco takového spustit. Nebudu se ohlížet na to, co je a co není legální. Nenuťte mě, abych si vybral mezi svými dětmi a evropskými hodnotami. To nemůžete vyhrát.

U mě se vám to totiž nepovedlo. Nenechal jsem si vnutit žádný pokrokový model soužití. Nezničil jsem si budoucnost bezdětností, nezničil jsem si jí honbou za kariérou, nezničil jsem si jí ani nevěrou. Nezničil jsem svoje děti neúplnou rodinou, nenechal jsem v tom jejich matku samotnou. Já mám co ztratit a je to pro mě důležitější než můj vlastní život.

Svoje děti vám nedám!

Na dnešní demonstraci sice nemohu přijet, ale doufám, že tam toto téma zazní na plnou hubu.

Článek najdete také na webu Litterate nebo Vidlákovy kydy

by Vidlák 25 listopadu, 2022


Převzato z Facebooku.
Převzato v dobré víře, že je tyto informace potřeba šířit dále a že FB je může kdykoli odstranit.

13. ledna 2022

Zprávy z demonstrace na Malostranském náměstí. Kdy to rupne?Protest nepodvolených před sněmovnou: Fialova vláda stáhla totalitní novelu krizového zákona. První vítězství hnutí odporu? Studenti se svlékli proti Válkovi do půli těla. Do konce ledna dalších 21 demonstrací v regionech. Kdy to rupne? Dobrá zpráva z úterní (11.1.2022) demonstrace na Malostranském náměstí a následného pochodu protestujících Prahou.
I přes tuhé mrazy pokračovaly v úterý projevy odporu svobodomyslných občanů proti nejen covidové totalitě. Tentokrát se protestující sešli po nedělní mohutné demonstraci na Václaváku před sněmovnou na Malostranském náměstí v Praze, aby vyslali jasný signál poslancům, kteří se chystali projednávat novelu krizového zákona, která by zásadním způsobem zpřísnila tzv. proticovidová opatření rdousící práva a svobody občanů.

Fialova vláda se chystala prostřednictvím poslanců Bruselské pětky (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Piráti a STAN) prosadit dramatické zpřísnění této totalitní normy. Pokuty za porušení zákona - například nenošení náhubků, by se podle této novely zvýšily pro fyzické osoby až na 50 000 Kč a pro podnikatele až na 3 000 000 Kč.

Lze považovat za první vítězství občanského odporu vyjádřeného i pouličními protesty trvajícími už od 17. listopadu minulého roku, že vláda nakonec novelu z projednávání v prvním čtení stáhla. Ministr vnitra Vít Rakušan, který zákon prostřednictvím vládních poslanců předkládal, si to nakonec "rozmyslel". Fiala a spol. prostě usoudili, že den před projednáváním důvěry vládě, není taktické dráždit hada bosou nohou.

Zvláště ve chvíli, kdy skandály bruselské pětikolky, ještě dříve než jí byla odmávnuta důvěra, zaskočily i otrlé komentátory médií hlavního proudu. Farského školení ve Spojených státech, jak provést federalizaci Evropské unie po vzoru USA, stejně jako nenávistná slova předsedkyně sněmovny Pekarové na adresu Orbánova Maďarska, ukazují nejen na obludnost fialové vlády, ale zároveň na neskutečnou aroganci, která je pro tento sorosovský výsadek ve Strakovce a sněmovně příznačná.

Zvláště bude-li sílit odhodlání občanů při demonstracích, jako byla ta úterní před sněmovnou. Tak jako ty předešlé ji pořádala iniciativa Chcípl PES s podporou více jak dvacítky stran, hnutí, spolků a iniciativ. Nepodvolení občané vyslali vládě a sněmovně jasný vzkaz, že se s dalším zpřísněním krizového zákona nesmíří.

Součástí demonstrace byl i happening studentů z platformy Změna Matrixu namířený proti ministru zdravotnictví Vlastimilu Válkovi (TOP 09): Slékli se do půli těla, aby tak upozornili na jeho vykrucování z daného slibu, že se polonahý připoutá před sněmovnou, pokud by bylo zavedeno povinné očkování. Jeho "statečný výrok" - ke kterému se dnes ovšem nehlásí - byl na akci pouštěn ze záznamu a pódium zdobil jeho polonahý portrét. Příklad studentů následovaly i desítky demonstrujících, kteří se rovněž svlékli do půli těla, aby tak vyslali jasný signál ministru zdravotnictví, že nemůže beztrestně lhát, neboť lidé si jeho slova dobře pamatují.

Na demonstraci vystoupili také podnikatelé, a to jak z pohostinství, tak například z cestovního ruchu. Všichni kritizovali opatření, která jim ničí živnosti a životy. Na pódiu vystoupil mezi jinými i jablonecký podnikatel v pohostinství Jiří Pokorný. „Jsem přesvědčen, že minulá i tato vláda nás trestají za to, že podnikáme, že zaměstnáváme lidi, že jsme soběstační a nechodíme žebrat o milodary,“ uvedl podnikatel, který stejně jako další vystupující kritizoval proticovidová opatření,nekontrovatelné zdražování a policejní kontroly.

Předseda iniciativy Chcípl PES Jakub Olbert, který opět celou akci spolu s místopředsedou Jiřím Janečkem moderoval, optimisticky předpověděl: „Věřím, že to už brzy rupne.“ Oba také kritizovali poslední kroky policejního prezídia, které oznámilo, že stateční policisté, kteří vystoupili na předešlých demonstracích, budou potrestáni a bude proti nim zahájeno kárné řízení. I na podporu těchto policistů oznámili pořadatelé pokračování demonstrací, které se z Prahy přelijí do regionů.

Do konce ledna proběhne v krajských a okresních městech na 21 demonstrací. „Demonstrace budou ze dvou důvodů. Lidé se potřebují poznat a chtějí svobodu. Lidé nejsou ovce. Cíl je jasný: Až nás bude hodně, až dáme dohromady paralelní odbory, které teď vznikají například ve Škodovce, tak zatáhneme za ruční brzdu, která se jmenuje generální stávka. Zkusíme to nejprve na hodinu. Jestli hodina nepomůže, zkusíme den a pokud ani to nepomůže, půjdeme dál,“ uvedl za bouřlivého potlesku Olbert.

V následujících dnech se další protestní akce uskuteční v těchto městech: V neděli 16. ledna se nepodvolení občané sejdou k demonstraci a následnému pochodu ve 14 hodin na náměstí Republiky v Plzni. Další demonstrace proběhnou v sobotu 22. ledna v Mladé Boleslavi, Hradci Králové, Táboře, Klatovech, Mostě a v Ostrově. V neděli 23. ledna ve Zlíně, Znojmě, Strakonicích a v Poděbradech. Ve středu 26. ledna se protestující sejdou v Chebu, v sobotu 29. ledna se bude protestovat ve Vyškově, Opavě, Kladně, Mariánských Lázních, Děčíně a Liberci.

Kdy to rupne?

Autor: Radek Pokorný


Převzato z Facebooku.
Převzato v dobré víře, že je tyto informace potřeba šířit dále a že FB je může kdykoli odstranit.